S?bado, 01 de abril de 2006
www.cardonavives.com

Prefesor, Joan Batiste Sancho


INTRODUCCIO A LES DIFERENCIES FONETIQUES ENTRE EL CATALA I EL VALENCI?

Es en el camp dels sons i dels fonemes (la fonetica i la fonologia) a on mes es marquen les diferencies entre els dos idiomes. Escoltant parlar a un valenci? i a un catala no hi ha cap dubte d?a on es cada u. No es requerix un o?t extrordinari per a percebre les diferencies.


Chiquets en l?escola.
Cervells oberts de bat a bat.
Irresistible tentaci? per a
inocular el veri catalaniste.I no nos referim a les diferencies en els sons1 que catalans i valencians fem en la realisacio d?un mateix fonema (la parla), sino que nos referim a les diferencies fonetiques entre els dos sistemes lling?istics.

Per a ilustrar millor lo dit, reproduim a continuacio una vivencia que narra el primer contacte en catalaparlants de F. de Borja Cremades2 quan de chiquet ingress? en el colege que La Companyia de Jesus ten?a en Roquetas, prop de Tortosa, alla per l?any 1930 i que anys mes tart recordar? en el llibre ?la llengua valenciana, en perill?3:

??en els anys de la meua adolescencia, entre els onze i els quinze, en mon bagage lling?istic matern i per tant fonetic, assimilat en el cor de l?Horta de Gandia, d?a on han eixit els mes grans lliterats en llengua valenciana, nos posaren en contacte, durant els primers anys de bachillerat, vivint en un colege situat no llunt de l?Ebre tortos?, en estudiants provinents de les quatre provincies catalanes. Fon alli a on per primera vegada oirem un llenguage: vocabulari, accent i construccions propies del ?principat?. La dificultat d?entendre?ns en llengua materna era gran, mes encara, inaccessible quan es tractava de certs condiscipuls. Haviem de recorrer a l?us de la llengua castellana per a entendre?ns. Reflexionant despres, deduixc que la major dificultat la constituia la diferent pronunciacio?

Precisament, les diferencies entre el valenci?, catala i el mallorqui, fon un dels camps d?estudi preferit del P. Fullana des de les seues primeres investigacions, tal i com arreplega el seu biograf Benjami Agullo4. Prova d?a?o es que en agost de 1915, aprofitant l?estancia del P. Fullana en Barcelona, don? unes conferencies els dies 10, 11, 12 i 13 que foren aplaudidissimes en gran elogi de la prensa regional catalana que duen per titul: ?Diferencies fonetiques entre el valenci? i el catala?, ?diferencies grafiques u ortografiques?, ?diferencies lexiques i morfologiques? i ?diferencies sintactiques?.

En els origens de lo que hui es la llengua valenciana, tambe tingue la seua importancia, per a distinguir-se de les demes lleng?es romaniques, precisament la manera de parlar el roman? per part dels habitants d?estes terres. Importancia esta que els unitaristes de les lleng?es valenciana i catalana sempre han intentat minimisar com ho explica F. de Borja Cremades:

??precisament la distinta fonetica o prosodia constitui, a l?hora de formar-se en epoca migeval les lleng?es romaniques, el factor mes important o decisiu en sa disgregacio ortografica, morfologica i lexicografica? Per esta rao els interessats en que valenci? i catala siga la mateixa llengua, atribiuxen, per conveniencia, la menor importancia possible a la fonetica?

Les particularitats fonologiques d?un idioma, per correspondre a unes manifestacions mes espontanees i manco conscientes, adquirixen tant o mes valor inclus que les particularitats lexiques i morfosintactiques; aixina ho manifesta el professor J. Angeles Castello en el llibre ?Fundamentacio Metodologica de la Llengua Valenciana?. Es habitual acceptar prestecs lexics (com internet,?) i inclus prestecs d?estructures sintactiques, pero lo que mes es resistix un idioma es a incorporar estranys fonemes i diferencies en els modos i punts d?articulacio d?estos. Per posar un eixemple ilustratiu podem pensar en un japones adult intentant pronunciar el fonema [r] de la paraula carro.

En la decada dels anys 80, qui mes profundis? en el camp de la fonetica valenciana fon sense cap de dubte D. Jose Maria Guinot. En este camp, destaca la publicacio de la?Fonetica de la Llengua Valenciana5? i la conferencia: ?El valenci?:fonetica verbal6?, pronunciada el 13 de juny de 1986 en la clusura dels cursos de llengua i cultura valencianes de Lo Rat Penat.

No manco reconeiximent s?ha de fer del treball en el camp de la fonologia valenciana de Josep Boronat, continuador del llegat de D. Josep Maria i que al remat ser?a la seua darrera publicacio, ?Fono. Introduccio a la Fonologia Valenciana?, Editcio de Lo Rat Penat l?any 2000 i dedicatoria en homenage a Mossen Guinot.

Per tot lo expost, la comparacio entre la fonetica valenciana i la catalana pot ajudar a compendre millor les caracteristiques del nostre idioma. Per este motiu en els proxims numeros d?este raconet de la llengua valenciana este sera el nostre objectiu
Publicado por La_Seu @ 14:02
Comentarios (11)  | Enviar
Comentarios
Publicado por Invitado
S?bado, 08 de abril de 2006 | 15:19
Si us pareix que les difer?ncies fon?tiques s?n les que marquen les fronteres entre les lleng?es, ?enhorabona! Acabeu de inventar-vos centenars de lleng?es. Qualsevol que haja sentit parlar a un gadit? haur? de recon?ixer que aix? no ?s castell?. El mateix podem dir d'un bolivi? o d'un argent?. En un tres i no res hem fragmentat la llengua espanyola en tants idiomes com vulguem, depenent de com de prim vulguem filar.
Publicado por Invitado
S?bado, 08 de abril de 2006 | 15:22
(CONTINUACI?)
Heu sentit mai parlar a un australi?? Despr?s de tota la vida estudiant angl?s, encara tinc dificultat per a entendre'ls. I a cap d'ells no els sentireu dir que parlen "australi?".
Des que visc a Romania, he pogut comprovar que els parlars difereixen d'una part a l'altra del pa?s, per? tots s?n conscients que parlen roman?s.
Publicado por Invitado
S?bado, 08 de abril de 2006 | 15:27
(FINAL)

Els parlants d'angl?s, alemany, franc?s, etc. tenen problemes per a entendre's amb parlants d'altres zones, i no per aix? s'inventen idiomes com l'australi?, l'austr?ac o el quebequ?s.

Sincerament, som la vergonya d'Europa per no saber ni qu? parlem. Estes coses les contes a un suec i et mira com si fores d'un altre planeta.

Un consell: Viatgeu!
Publicado por La_Seu
Lunes, 10 de abril de 2006 | 9:56
Se?or invitado si usted de todo el art?culo se queda en las diferiencias fon?ticas ?nicamente, no hay mucho m?s que decir. Lealo completo.
Publicado por La_Seu
Lunes, 10 de abril de 2006 | 10:03
Pero mejor se puede leer alg?n art?culo m?s completo
por ejemplo:

http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=509

o tal vez

http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=451
Publicado por Invitado
Jueves, 19 de octubre de 2006 | 1:23
El valenci? no ?s una llengua diferent al catal?, ja que de fet s?n la mateixa cosa, pero el valenci? t? la fon?tica mes arcaica per tant, mes genuina. Si parlam del lexic ja ?s una altra cosa, per? de fet comparteix trets amb el tortos?, el lleidet? i altres dialectes occidentals del catal?, mirau a mi tampoc m'agrada l'estandard establert(soc de mallorca i parle catal? com molts de vosaltres) pero mentre l'IEC no es posi a canviar les coses i tv3 canvii un poquet hi haur? gent que seguir?
Publicado por Invitado
Jueves, 19 de octubre de 2006 | 1:26
dient que el valenci? no ?s catal? tot son ximpleries estudia un poc de hist?ria i un poc mes de gram?tica hist?rica que va b? per aclarir idees
Publicado por La_Seu
Jueves, 16 de noviembre de 2006 | 17:47
Si pap?, ya sabes, somos unos incultos.

Venga ya voy a la pizarra y escribo 1000 veces. "Valenciano y catal?n son lo mismo".
As? te quedas tranquilo.
Publicado por La_Seu
Jueves, 16 de noviembre de 2006 | 17:48
A m? siempre me hac?a gracia mi profesor de valenciano jurando por San Pujol, que en clase estudiabamos valenciano, luego en tutor?as, bronca con los padres y ?l jurando que no, "no yo doy valenciano". Ahora ya no tienen ustedes reparos, "valenciano y catal?n son lo mismo". Pues no podr?n con nosotros.
Publicado por Invitado
Mi?rcoles, 02 de enero de 2008 | 12:50
per favor escriguen be el valenci? (catal?) i no escriguen mal, o en castell? que hem fa vergonya. No us creu ning?. Ni tan sols vosaltres.
Publicado por Carme
Lunes, 22 de septiembre de 2008 | 17:46
ufffff, QUINA VERGONYA EM FA VEURE UN TEXT AMB TANT?SSIMES FALTES D'ORTOGRAFIA. NO SERIA MILLOR POSAR-TE A ESTUDIAR UN POC DE GRAM?TICA EN LLOC DE GASTAR EL TEU TEMPS DIENT ESTUPIDESES? ?S UNA RECOMANACI? ?TIL D'UNA VALENCIANA ORGULLOSA DE LA SEUA LLENGUA. DE VERITAT, FA MAL A LA VISTA UN BLOG TAN MAL ESCRIT.