S?bado, 08 de abril de 2006
fotos.miarroba.com


Foto del Compromiso de Caspe en 1412, cuando los valencianos no ten?an problemas para escribir el nombre de su lengua y defender su identidad. www.cardonavives.com

Y digo yo, ?el se?or juez, se habr? molestado en informarse antes de dictar sentencia, o simplemente ha condenado al pueblo valenciano por la simpleza de sus gobernantes? Parece ser que el se?or juez se ha inspirado en tres opiniones La Universidad de Valencia, la RAE y al Academia Valenciana de la Lengua (conocida en valencia como AVL Catalana)

All? por el a?o 1918, nos cuenta el acta que reproducimos a continuaci?n, que la entonces valenciana, Universidad Literaria, hoy catalanista hasta la m?dula, re-inaugura la C?tedra de la Lengua Valenciana, pero claro, ?es eso posible, no quedamos que todo es catal?n, no afirman hoy que todo es catal?n, no rechazan los se?ores de la universidad la denominaci?n de lengua valenciana? Bien veamos la citada acta."Anunci d?inauguraci? de la C?tedra de Llengua Valenciana, 1918
Este centre t? la satisfacci? de poder anunciar al p?blic la data de l?inauguraci? de la C?tedra de llengua valenciana, a c?rrec del savi fil?lec reverent Pare Llu?s Fullana, i en fer-ho, un deure de gratitut li obliga a expressar el seu reconeiximent al digne rector d?esta Universitat Lliter?ria, doctor Rafael Pastor, i a la Facultat de Filosofia i Lletres de la referida entitat docent, per la cooperaci? que han prestat a la labor del Centre de Cultura, accedint a que esta C?tedra puga explicar-se en una de les aules de La universitat i prestant-li tota la calor que una obra naixent necessita.

L?inauguraci? de la C?tedra es verificar? el pr?xim dimarts, dia 29 del corrent giner, a les sis de la vesprada, en l?aula n?mero 7, i a contar des d?eixe dia, tots els dimarts i dissabtes, de sis a s?t de la vesprada, es far? la classe, podent assistir ad ella tots aquells que ho desigen, puix la matr?cula ?s volunt?ria i gratu?ta, i l?inscripci? es solicitar? del professor reverent Pare Fullana.

El Centre de Cultura Valenciana, satisfet d?haver conseguit l?establiment d?estos estudis, confia en que la nostra joventut que anhela el renaiximent de la nostra personalitat i s?enorgullix en les gl?ries passades, acodixca a sentir les profitoses lli?ons del reverent Pare Llu?s Fullana, i abriga l?esperan?a de que la llavor que es sembre en esta C?tedra fructifique i permeta algun dia eixamplar l?esfera d?acci? de l?ensenyan?a valenciana, reunint dels Poders P?blics el lloc que per dret li correspon, no sols en els primers centres docents del nostre antic regne, sino tamb? en les escoles elementals.

No s?oblide que en el periodo de renovaci? que s?inicia, a base del reconeiximent de les antigues personalitats regionals, Val?ncia deu procurar que totes les seues notes caracter?stiques, llunt de difuminar-se, recobren el seu tradicional esplendor, i entre totes les seues notes la m?s essencial ?s la llengua, que per fortuna encara ?s manifestaci? vivent del nostre Poble i no deu abandonar-se com a cosa morta i menyspreable.

Als valencians correspon ara dir si el Centre de Cultura obra o no en encert en establir la nova C?tedra; si secunda la seua labor, donant calor a la nova ensenyan?a, ser? un est?mul i una orientaci? per ad ell; si pel contrari, deixaren morir la seua iniciativa, haurem de confessar, que per lo que a Val?ncia afecta, s?n uns atres els camins que s?han d?emprendre.

Val?ncia, 25 de giner de 1918.

El Director ponent,

Bueno parece claro el cambio de opini?n, ?pero quien fue el que elimin? dicha c?tedra, si ya exist?a como desapareci??

"(...)siendo el ilustre militar Capit?n General de Valencia (Primo de Rivera), fue una comisi?n de ?Lo Rat Penat? a invitarle a los Juegos Florales, y no s?lo torci? el gesto al o?r hablar de regionalismo, sino que francamente expuso su criterio contrario a todo principio que no fuese del m?s absoluto unitarismo. Sucedi?, pues, lo que necesariamente hab?a de suceder, que ya triunfante el dictador y metido en el ambiente de Madrid, tan hostil a toda descentralizaci?n, fueron enfri?ndose aquellos primeros entusiasmos regionalistas, manifestados en Barcelona, para trocarse en sa?uda persecuci?n, persecuci?n que lleg? hasta Valencia, a la que suprimi? la c?tedra de lengua, como si se tratase de un centro de conspiraci?n.(...)" JOAN IGNACI CULLA

Vaya, vaya, va a resultar que los catalanistas act?an de forma parecida a algunos dictadores.

"(...)Caiguda la dictadura, novament el Centro de Cultura Valenciana s?apresur? a dirigir-se a l?Universitat solicitant el restabliment de la dita catedra. Se?ls va concedir la peticio, com hem comentat anteriorment.(...)J.I.Culla.


Pero resulta que hasta el siglo XVIII, la lengua de la universidad era el valenciano."(...)Potser desconeixquen (o no les interesse coneixer) que la llengua valenciana fon la llengua oficial de l?Universitat, i la que utilis? sempre fins al sigle XVIII, com consta en les Constitucions dels Estudis Generals, publicades en 1642(...)"J.I.Culla.


Bueno, no parece pues la opini?n de la universidad literaria la misma a lo largo de la historia, y adem?s, no es la ?nica universidad en Valencia.


Pasemos a la segunda fuente la RAE, dice la RAE que el valenciano es un dialecto del catal?n pero, ?siempre ha pensado igual?

"(...) Potser no recorden (o no els interesse recordar) que la llengua valenciana va tindre representacio en la RAE (articul 1r del Real Decret del 26 de novembre de 1926): ?La Real Academia Espa?ola se compondr? de cuarenta y dos Acad?micos numerarios, ocho de los cuales deber?n haberse distinguido notablemente en el conocimiento de las lenguas espa?olas distintas de la castellana, distribuy?ndose de este modo: dos para el idioma catal?n, uno para el valenciano, uno para el mallorqu?n, dos para el gallego y dos para el vascuence?(...) J.I.Culla.


?Pero c?mo??No es un dialecto??Que significa esto??C?mo puede desde 1926, el idioma valenciano convertirse en un dialecto del idioma catal?n, se?or juez que es esto?


Por ?ltimo, nos queda la tercera fuente, la progre y catalanista AVL, creada exproceso a instancias del se?or Pujol para unificar valenciano y catal?n.

Aqu? no hay nada que alegar, no tiene historia y adem?s es totalmente parcial, es una academia formada por gentes, muchos de ellos del Instituto de Estudios Catalanes, y pan catalanistas convencidos en su mayor parte. Debido al pacto de gobernabilidad Aznar-Pujol, se llego a una composici?n mayoritaria de acad?micos catalanistas y pese a que hay una representaci?n de la marginada e hist?rica Real Academia de Cultura Valenciana, estos son una minor?a incapaz de hacer prevalecer su opini?n.

Pero es f?cil sacar conclusiones se?or juez. Tenemos la Real Academia de Cultura Valenciana, tan Real como la espa?ola, tan Academia y m?s Valenciana que la de la lengua y seg?n reconoce el secretario de la RAE, la ?nica que tiene capacidad para opinar sobre el valenciano y llegan los pol?ticos, y crean una academia paralela, que no reconocen los valencianos y que asume las normas ortogr?ficas catalanas. Pues parece claro, blanco y en botella. ?Que es se?or Juez?


Para terminar, y ya que estamos en el pa?s de los progres y otras logias, alguna opini?n de representantes de esta corriente que inundan Espa?a, ?tal vez el m?tico Aza?a??Le servir? al se?or juez la opini?n del se?or Aza?a?

No, seguro que no, pero veamos que se le ocurri? al ex Presidente de la difunta II Republica, tan a?orada por nuestros compatriotas de izquierda.


Pues seguro que (...)ignoren (o potser preferixen ignorar-ho), que el president del Govern de la II Republica Manuel Aza?a i Diaz, i el ministre d?Instruccio Publica i Belles Arts Jesus Hernandez i Tomas, va restablir en 1936 la catedra de Lengua y Literatura valenciana, ?que formar? parte integrante del plan de estudios en la forma que se establezca por este Ministerio? ( La Gaceta de la Rep?blica , num. 328 del 23 de novembre de 1936).


Mare de Deu dels Desamparats, si los ilustres y homenajeados republicanos, idolatrados por "el rojo naif ZP," levantaran la cabeza.

??SALVEM EL VALENCIA!!.
Publicado por La_Seu @ 14:13
Comentarios (1)  | Enviar
Comentarios
Publicado por Invitado
Viernes, 08 de febrero de 2008 | 17:55
Molt interessant i documentat l?art?cul que comente. A soles preguntar quina va ser la data del bolet? o gaceta en la que es va publicar el decret de derogaci? de la catedra de Llengua Valenciana. A soles es diu que va ser un govern de Primo de Rivera, pero segur que n?hi hauria un ministre d?Instrucci? i un real decret.
Com tot l?articul est? tan documentat resalta esta part.